СЪСТАВ  И  ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА  ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ  КЪМ  ОбС – КОСТИНБРОД  2015 г. – 2019 г.

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ/

 1. КЛАРА  ХРИСТОВА  КРЪСТАНОВА – Председател
 2. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 3. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 4. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 5. Д-р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция. /МС/

 1. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател
 2. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ
 3. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
 4. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 5. ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда. /УТ/

 1. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ – Председател
 2. МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРО
 3. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕl
 4. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА
 5. Д-р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм. /ТТСУ/

 1. МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – Председател
 2. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 3. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 4. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 5. Д-р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и след приватизационен контрол и концесии. /ИПСК/

 1. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА – Председател
 2. МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
 3. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 4. КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
 5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания./ОНК/

 1. ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА – Председател
 2. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ
 3. КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА
 4. ЗОЯ НИКИЛОВА ЙОРДАНОВА
 5. МИЛЕНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕКСАНДРОВА

Комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и проблемите на младежта. /ЗСМ/

 1. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ – Председател
 2. КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА
 3. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 4. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА
 5. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА – Председател
 2. КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
 3. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 4. МИЛЕНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕКСАНДРОВА
 5. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА

Комисия по жилищно-спестовни влогове. /ЖСВ/

 1. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ– Председател
 2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
 3. ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА
 4. ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
 5. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Комисия по селско и горско стопанство.

 1. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ – Председател
 2. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 3. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 4. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 5. ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА