СЪСТАВ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС – КОСТИНБРОД

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ/

 • КЛАРА  ХРИСТОВА  КРЪСТАНОВА – Председател;
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА;
 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА;
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ;

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция. /МС/

 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател;
 • НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ;
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ;
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ;
 • ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВ.

Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда. /УТ/

 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ – Председател;
 • МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ;
 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ;
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА;
 • БОРИСЛАВ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ.

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм. /ТТСУ/

 • МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – Председател;
 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ;
 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА;
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ;
 • БОРИСЛАВ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ.

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и след приватизационен контрол и концесии. /ИПСК/

 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА – Председател;
 • МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ;
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА;
 • КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА;
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ.

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания./ОНК/

 • ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА – Председател;
 • НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ;
 • КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА;
 • ЗОЯ НИКИЛОВА ЙОРДАНОВА;
 • МИЛЕНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕКСАНДРОВА;

Комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и проблемите на младежта. /ЗСМ/

 • НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ – Председател;
 • КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА;
 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ;
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА;
 • МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА.

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 • КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА – Председател;
 • КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА;
 • Д-р АТАНС(АС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ;
 • МИЛЕНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕКСАНДРОВА;
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА.

Комисия по жилищно-спестовни влогове. /ЖСВ/

 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ– Председател;
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ;
 • ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА;
 • ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА;
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ.

Комисия по селско и горско стопанство.

 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ – Председател;
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ;
 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ;
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ;
 • ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА.