СЪСТАВ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС – КОСТИНБРОД 2015 г. – 2019 г.

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ /

 • КЛАРА  ХРИСТОВА  КРЪСТАНОВА – Председател
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 • Д-р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция. /МС/

 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател
 • ВАЛЕРИ  РУМЕНОВ ИВАНОВ
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 • ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда. /УТ/

 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ – Председател
 • МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРО
 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА
 • Д-р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм. /ТТСУ/

 • МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – Председател
 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 • Д-р СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и след приватизационен контрол и концесии. /ИПСК/

 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА – Председател
 • МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 • КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания./ОНК/

 • АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА – Председател
 • ВАЛЕРИ  РУМЕНОВ  ИВАНОВ
 • КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА
 • ЗОЯ НИКИЛОВА ЙОРДАНОВА
 • МИЛЕНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕКСАНДРОВА

Комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и проблемите на младежта. /ЗСМ/

 • ВАЛЕРИ  РУМЕНОВ ИВАНОВ – Председател
 • КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА
 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА
 • МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 • КРАСА ДИМИТРОВА КРИЛАШКА – Председател
 • КЛАРА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 • МИЛЕНА  ЦВЕТАНОВА  АЛЕКСАНДРОВА
 • АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА

Комисия по жилищно-спестовни влогове. /ЖСВ/

 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ– Председател
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
 • АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
 • ЗОЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Комисия по селско и горско стопанство.

 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ – Председател
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 • АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА