06.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван ПРОЕКТ на Приемане па измененията на
Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и
дофинансиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение №1 към нея

 

30.10.2017
ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд