12.06.2018
ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд изм. и доп. с  Решение №704/13.04.2018 год. на ОбС-Костинброд. Мотивите за предложените изменения са посочени в публикувания на интернет страницата на Община Костинброд Доклад от председателя на ОбС Костинброд д-р Атанас Тенев.

Предложения и становища се приемат в 14- дневен срок от публикуване на настоящата обява на в деловодството на ОбС Костинброд – гр. Костинброд, ул. Охрид № 1

Публикувано на 14.06.2018г

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК

Д-р Атанас Тенев
Председател на ОбС Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд
Относно:
Обсъждане и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд изм. и доп. с  Решение №704/13.04.2018 год. на ОбС-Костинброд

12.06.2018
ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд, относно: проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Костинброд върху общинската част от капитала на търговските дружества приета с Решение № 328 от 12.05.2009г на ОбС-Костинброд

Мотивите за предложените изменения са посочени в публикувания на интернет страницата на Община Костинброд Доклад от председателя на ОбС Костинброд.

Предложения и становища се приемат в 14- дневен срок от публикуване на настоящата обява на е-mail ………………………….. или в деловодството на ОбС Костинброд – гр. Костинброд, ул. Охрид № 1

Публикувано на 12.06.2018г

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК

Д-р Атанас Тенев
Председател на ОбС Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд

 

15.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

10.04.2018
Обявление на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

12.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за:
АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

07.03.2018
ОБЯВА
На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд
Относно: Обсъждане и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд

12.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА IIА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за: ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

22.01.2018
ПРОЕКТ за: ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

19.01.2018
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Мотиви към Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 19.01.2018 г. се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд. Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.
По електронна поща: prosveta_kostinbrod@abv.bg
На тел: 0721/68 710

20.02.2018
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10.01.2018
ПРОЕКТ за: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

 

06.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван ПРОЕКТ на Приемане па измененията на
Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и
дофинансиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение №1 към нея

30.10.2017
ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд