05.04.2019
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛУГИ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО:   ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛУГИ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 05.04.2019 г. се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Костинброд и предоставянето на допълнителни услуги.

Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.
По електронна поща: prosveta_kostinbrod@abv.bg
На тел: 0721/68 710

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за условията за кандидатстване, записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Костинброд и предоставянето на допълнителни услуги

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

11.02.2019
Проект за 
Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ
За  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
МОТИВИ

04.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ за: ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г.

21.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината са публикувани предложените изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Костинброд

05.12.2018
Обявление на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

09.11.2018
Обявление, съгласно чл. 26 от ЗНА – проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация и управление на гробищните паркове па територията на Община Костинброд, което води и до промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд 

07.11.2018
Обявление на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

06.11.2018
Обявление на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

17.10.2018
Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

04.10.2018
Справка обществен интерес за НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

03.10.2018
Справка – предложения към Проект на
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

04.09.2018
Проект за НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – Мотиви

Проект за НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

03.09.2018
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

17.08.2018
Обявление

27.07.2018
Проект на Н А Р Е Д Б А за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани по Закона за общинския дълг

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 ОТ ЗНА

 

Проект за ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ДОКЛАД ОТ ТРАЙКО МЛАДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД – Относно Одобряване на правила за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

13.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

12.06.2018
ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд изм. и доп. с  Решение №704/13.04.2018 год. на ОбС-Костинброд. Мотивите за предложените изменения са посочени в публикувания на интернет страницата на Община Костинброд Доклад от председателя на ОбС Костинброд д-р Атанас Тенев.

Предложения и становища се приемат в 14- дневен срок от публикуване на настоящата обява на в деловодството на ОбС Костинброд – гр. Костинброд, ул. Охрид № 1

Публикувано на 14.06.2018г

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК

Д-р Атанас Тенев
Председател на ОбС Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд
Относно:
Обсъждане и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд изм. и доп. с  Решение №704/13.04.2018 год. на ОбС-Костинброд

12.06.2018
ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд, относно: проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Костинброд върху общинската част от капитала на търговските дружества приета с Решение № 328 от 12.05.2009г на ОбС-Костинброд

Мотивите за предложените изменения са посочени в публикувания на интернет страницата на Община Костинброд Доклад от председателя на ОбС Костинброд.

Предложения и становища се приемат в 14- дневен срок от публикуване на настоящата обява на е-mail ………………………….. или в деловодството на ОбС Костинброд – гр. Костинброд, ул. Охрид № 1

Публикувано на 12.06.2018г

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК

Д-р Атанас Тенев
Председател на ОбС Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд

 

15.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

10.04.2018
Обявление на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

12.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за:
АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

07.03.2018
ОБЯВА
На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд
Относно: Обсъждане и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд

12.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА IIА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за: ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

22.01.2018
ПРОЕКТ за: ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

19.01.2018
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Мотиви към Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 19.01.2018 г. се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд. Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.
По електронна поща: prosveta_kostinbrod@abv.bg
На тел: 0721/68 710

20.02.2018
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10.01.2018
ПРОЕКТ за: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

 

06.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван ПРОЕКТ на Приемане па измененията на
Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и
дофинансиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение №1 към нея

30.10.2017
ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд