07.03.2018
ОБЯВА
На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от закона за нормативните актове, Общински съвет Костинброд предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклад от Председателя на Общински съвет Костинброд

Доклад от д-р Атанас Тенев – Председател на общински съвет Костинброд
Относно: Обсъждане и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОбС Костинброд, приет с Решение №5 от 16.11.2015г, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд

12.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА IIА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРОЕКТ за: ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

22.01.2018
ПРОЕКТ за: ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

19.01.2018
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Мотиви към Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 19.01.2018 г. се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд. Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.
По електронна поща: prosveta_kostinbrod@abv.bg
На тел: 0721/68 710

20.02.2018
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10.01.2018
ПРОЕКТ за: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.

 

06.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван ПРОЕКТ на Приемане па измененията на
Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и
дофинансиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение №1 към нея

30.10.2017
ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд