ПОКАНА – заседание на Общински съвет Костинброд на 25.07.2019 година

С настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам шестдесет и третото заседание на Общински съвет Костинброд на 25.07.2019 година / четвъртък / от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд – пълен текст на поканата Повече информация