П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(Приет с Решение №05 от 16.11.2015 година на основание чл.21, ал.З от Закона за местното caмoупpaвлeнue и местната администрация, изм. и доп. с Решение № 98/28.01.2016 г. на ОбС-Костинброд,
изм. и доп. с Решение №704/13.04.2018 год. на ОбС-Костинброд, изм. и доп. с Решение №780/28.06.2018 г. на О6С-Костинброд, изм. и и доп. с Решение №104/05.03.2020 г. на ОбС-Костинброд)

 

 

Наредби:

 

Правилници:

 

Правила:

 

Програми:

4848 посещения общо 3 посещения за деня