ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС – КОСТИНБРОД 2019 г. – 2023 г.

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ /

 1. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател
 2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 3. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
 4. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 5. АННА ЛЮДМИЛОВ РАДОВСКА

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция. /МС/

 1. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – Председател
 2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 3. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 4. АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
 5. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда. /УТ/

 1. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ – Председател
 2. СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА
 3. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 4. МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 5. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм. /ТТСУ/

 1. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ – Председател
 2. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА
 3. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 4. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 5. СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии. /ИПСК/

 1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ – Председател
 2. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 3. АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 4. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 5. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания./ОНК/

 1. АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА – Председател
 2. МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 3. КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
 4. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
 5. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ

Комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и проблемите на младежта. /ЗСМ/

 1. КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – Председател
 2. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 3. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 4. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 5. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА – Председател
 2. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 3. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 4. ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 5. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

Комисия по жилищно-спестовни влогове. /ЖСВ/

 1. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА – Председател
 2. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ
 3. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 4. АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
 5. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ

Комисия по селско и горско стопанство.

 1. ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ – Председател
 2. МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 3. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 4. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ
 5. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА
109 посещения общо 1 посещения за деня