03.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26,  АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на общината са публикувани предложените изменения на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на допълнително приета численост в  Общинска администирация.

На основание чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Костинброд – ЦУИГ-гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1 или на e-mail: kostinbrod@gmail.com

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ

на Наредба за изменение  на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на дапълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране.

/(изм. Решение №112/от 25.02.2016г. на ОбС-Костинброд, / изм. и доп. с Решение №167 от 21.04.2016г./ изм. и доп. с Решение №223 от 30.06.2017г./ изм. и доп. с Решение №313 от 06.10.2016г./изм. и доп. с Решение №299 от 27.12.2012г./ изм. и доп. с Решение №588 от 24.01.2014год. /изм. и доп. с Решение № 605 от 27.12.2017 год.на ОбС-Костинброд./

изм. и  доп. с Решение № 626 от 25.01.2018 г. на ОбС – Костинброд/.

1.Причини, които налагат приемане на промените:

На основание МПС №350 от 19.12.2019 г /обн. В ДВ №101/27.12.2019 г. и чл. 5  от Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на дапълнително приета численост   се променят минималните и максимални стойности в Приложение №1 от Наредбата по длъжностни нива и длъжности, в съответствие на увеличаване на минималната основна заплата за страната.

2.Целите, които се поставят: С предложените промени на Наредбата за определяне размера на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на дапълнително приета численост    се цели:

  • законосъобразно определяне на минималните и максимални размери на работната заплата по длъжностни нива и длъжности.
  • постигане на единство в подхода при определяне на основните месечни заплати.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне  на диапазона на основните месечни заплати на на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на допълнително приета численост не са необходими финансови срества.

4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се мотивират служителите за ефективно изпълнение на функциите, за постигане на поставените цели и общо подобряване на ефективността от съответните  дейности.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

02.01.2020
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023г.

27.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ
За изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд

15.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
Относно: Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2020г.

12.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26,  АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на общината са публикувани предложените изменения на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Костинброд

На основание чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Костинброд – ЦУИГ-гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1 или на e-mail: kostinbrod@gmail.com

 

07.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ За изменение на Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на територията на община Костинброд

11.12.2019
ПРОЕКТ ЗА: П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Протокол комисия

366 посещения общо 1 посещения за деня