П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(Приет с Решение № 05 от 16.11.2015 година на основание чл.21, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация)

 

Община Костинброд – Вътрешни нормативни актове:

Наредби:

Правилници:

Правила:

Програми:

526 посещения общо 1 посещения за деня