ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС – КОСТИНБРОД 

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост /ИБФ/

1. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател

2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

3. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА

4. САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА

5. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

 

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция /МС/

1. КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ – Председател

2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

3. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

4. НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

5. ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – ИВКОВА

 

Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда /УТ/

1. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ – Председател

2. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА

3. КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ

4. САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА

5. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

 

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм /ТТСУ/

1. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА – Председател

2. МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА

3. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

4. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

5. ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

 

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии /ИПСК/

1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ – Председател

2. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

3. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА

4. КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ

5. НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

 

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания /ОНК/

1. ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА – Председател

2. ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – ИВКОВА

3. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

4. МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА

5. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

 

Комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и проблемите на младежта /ЗСМ/

1. ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – ИВКОВА – Председател

2. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА

3. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

4. НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

5. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

 

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА – Председател

2.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

3. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

4. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА

5. САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА

 

Комисия по жилищно-спестовни влогове /ЖСВ/

1. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ – Председател

2. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

3. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

4. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

5. БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ

 

Комисия по селско и горско стопанство

1. БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ – Председател

2. МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

3. ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

4. МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА

5. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА

 

2993 посещения общо 1 посещения за деня