ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС – КОСТИНБРОД 2019 г. – 2023 г.

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ /

 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 • МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
 • ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 • АННА ЛЮДМИЛОВ РАДОВСКА

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция. /МС/

 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – Председател
 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 • КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
 • ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Комисия по устройство на територията и опазване на околната среда. /УТ/

 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ – Председател
 • СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА
 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм. /ТТСУ/

 • МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ – Председател
 • АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА
 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 • СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии. /ИПСК/

 • ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ – Председател
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 • АННА ЛЮДМИЛОВА РАДОВСКА
 • ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 • МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания./ОНК/

 • КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА – Председател
 • МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 • КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
 • ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ

Комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и проблемите на младежта. /ЗСМ/

 • КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – Председател
 • ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
 • ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 • ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 • СЛАВЕЙКА ВЕЛИНОВА ТАСКОВА – Председател
 • ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 • ИГНАТ ГЮРОВ ГЮРОВ
 • ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

Комисия по жилищно-спестовни влогове. /ЖСВ/

 • АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА – Председател
 • ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ
 • Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ
 • КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ

Комисия по селско и горско стопанство.

 • ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ – Председател
 • МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ
 • АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА
2781 посещения общо 4 посещения за деня