ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС – КОСТИНБРОД 

Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ /

1. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА – Председател

2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

3. АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА

4. САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА

5. ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

 

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция. /МС/

1.КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ – Председател

2.ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

3.ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

4.НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

5.ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – ИВКОВА

 

Комисия по устройство на територията, опазване на околната среда, селско и горско стопанство и зелени политики и възстановяване и устойчивост. /УТ/

1.МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ – Председател

2.АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА

3.КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ

4.САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА

5.ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

 

Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм. /ТТСУ/

1. АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА – Председател

2.МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА

3.МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

4.ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

5. ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

 

Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии. /ИПСК/

1.ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ – Председател

2.ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

3.ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА

4.КРАСИМИР ДУШКОВ ДЕБЕЛЯШКИ

5.НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

 

Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания./ОНК/

1.ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА – Председател

2.ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – ИВКОВА

3.ОЛЕГ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

4. МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА

5.ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

 

Комисия по здравеопазване, социална политика. /ЗСП/

1.ВАСИЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – ИВКОВА – Председател

2.АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА

3. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

4.НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

5.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

 

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. /ПУКИ/

1.АНЕТА СТРАХИЛОВА МИХАЛОВА – Председател

2.СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

3.Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

4. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКОВА

5.САШКА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА

 

Комисия по жилищно-спестовни влогове. /ЖСВ/

1. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ – Председател

2. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ

3. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

4. Д-р АТАНАС СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

5. БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ

 

Комисия по спорт и проблемите на младежта. /СПМ/. 

1.БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ – Председател

2.ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

3.МАРИЯН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

           

Комисия по международни отношения и сътрудничество. /МОС/

1.МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СРЕДКОВА – Председател

2.АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ВЕЛЕВА

3.БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ

3840 посещения общо 8 посещения за деня